За ЗПГАМ
Историјат

"Здружението на приватни гинеколози и акушери на Македонија" е основано во 1996 заради одбрана на професионалните интереси на тогаш мала група приватни гинеколози при што за прв Преседател е избран Д-р Ванчо Органџиски. Тој во два мандата ја вршеше претседателската функција и го етаблира здружението во влијателна институција во креирањето на здравствената политика на жените во Македонија.
За следен претседател е избран Д-р Мирослав Темелковски кој ја вршеше функцијата во следниот четиригодишен мандат се' до 05.02.2011, кога на изборното собрание е избран Д-р Глигор Ложанковски.
Од Октомври 2012 година, на вонредно Изборно собрание за Претседател е избран Д-р Душко Филиповски.
Во Март 2017 година, на редовно Изборно собрание за Претседател на ЗПГАМ е реизбран Д-р Душко Филиповски.
На истото Изборно собрание избрани се и членови на УО и НО на ЗПГАМ.

Мисија

Мисија на ЗПГАМ е да биде клучен регулатор и заштитник на интересите и односите на приватните гинеколози со здравствените институции во државата.

Визија

Визија на ЗПГАМ е да го видиме Здружението како респектиран член на заедницата, заштитник на професионалните интереси на сите гинеколози, но и клучна институција која се грижи за континуиран професионален развој на членовите.

Статут на ЗПГАМ

Собранието на првите приватни гинеколози и акушери во Република Македонија, врз основа на член 41,42, од законот за здуженија и фондации на граѓани (С1. Весник на РМ бр. 52 од 16.04.2010) и член 116 и 121 од Законот за здраствена заштита како и врз основа на одлуката за измена и усогласувње статут на здружението, на ден 07.04.2011 година, донесе

 

СТАТУТ

( пречистен текст)

На Здружениото на приватните гинеколози и акушери во Република Македонија

 

Член 1

Со овој статут се уредуваат целите и задачите на Здружението, начинот на нивното остварување, назив и седиштето на здружението, зачленувањето и престанокот на членството, органите на здружението и начинот на одлучување, застапувањето и претставувањето во деловните контакти со трети лица, сретства за работа на здружението, начин на известување на јавноста за работата, постапка за измена и дополнување на Статутит, престанок на здружението, располагање со имотот во случај на престанок со работа на Здружението и друго.

 

ПРОГРАМСКИ ЦЕЛИ И ДЕЈНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 2

Цел и задача на Здружението е да ги застапува, унапредува и штити професионалните и економски интереси на членовите на Здружението пред сите надлежни Републички и Општински иргани, пред лекарската комора на Р.Македонија и пред Републичкиот Фонд за здравство и тоа на следниов начин:

-Со иницијативи и предлози да ствара законски и финансиски услови за унапредување, збогатување и примена на современа медицинска техничка опременост на своите членови заради исовршување и подигање на нивото на професионална дејност.

-Да ги следи, проучува и применува прописите од областа на здравството, гинекологијата и акушерството и предлага нивна доградба заради унапредување на здравствената дејност во Репувликата.

- Да ги следи прописите од областа на финансиите, посебно од областа на кредитирањето, заради стварање на подобри услови просторни и технички.

 

ЧЛЕНСТВО

Член 3

Слободно и доброволно може да се зачлени во Здружението секој граѓанин-државјанин на Република Македонија, кој е лекар-гинеколог-акупер, или пак друг лекар или специјализант, или друга сродна дејност заради развивање на активностите со кои се остваруваат своите лични и заеднички професионални и деловни интереси, со тоа што ќе потпише пристапна изјава за зачленување во Здружението.

Висината на чланарината за секоја година ја утврдува Управниот одбор со Одлука. Истата се плаќа однапред за секоја година.

Чланарината е неповратна и се употребува за покривање на трошоците направени за остварување на Програмските цели и задачи на Здружението.

 

Член 4

Престанок на членството во Здружението со давање писмена изјава на членот до Управниот одбор на Здружението, во која ја соопштува намерата за престанок, прецизирајќи при тоа со кој рок сака да му престане членството.

Членот кој истапува од Здружението, должен е да ја измири чланарината заклучно со истапниот рок.

До престанок на членството во Здружението може да дојде и во случај кога членот не ја измирува чланарината повеќе од една година.

Член 5

Здружението е граѓанско правни лице кое е самостојно во организирањето и остварувањето на своите задачи и активности утврдени со овој Статут, а своите права и должности ги остварува во согласност со Уставот и Законот.

Работата во Здружението е јавна.

 

НАЗИВ И СЕДИШТЕ

Член 6

Точно име на Здружението гласи: Здружение на приватни гинеколози и акушери во Република Македонија

Седиште на Здружението е на ул.Вељко Влаховик бр 16 а-1 Скопје

Здружението има свој печат и штенбил.

Печатот е со вообичаена тркалезна форма на кој е втиснат називот Здружение на приватните гинеколози и акушери во Република Македонија, а во средина е втиснато седиштето во Скопје додека штенбилот е со вообичаен правоаголен облик на кој е втиснато место за архивски број на документ и називот на здружението.

ФОРМА НА ЗДРУЖУВАЊЕ И ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА

Член 7

Здружението е граѓанско правно лице, кое својство го стекнива со денот на запишувањето во Регистарот на и здруженија и фондации на граѓани, кој се води при УВР Скопје.

Здружението започнува со работа и редовна дејност од денот на запишувањето во регистарот.

 

ОРГАНИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

СОБРАНИЕ

Член 8

Највисок орган на здружението е Собранието кое го сочинуваат сите членови на здружението.

Собранието работи на седници кои се свикуваат по потреба, а најмалку еднаш годишно. Редовното собрание го свикува претседателот еднаш годишно.

Собранието полниважно одлучува ако на седницата присуствува најмалку една половина од членовите на Собранието, а заклучоците и одликите се донесуваат со мнозинство гласиви од присутните членови на седницата на Собранието.

 

Член 9

Задачи на Собранието се:

- Спроведува насоки за делување и програмска организација

- Донесува програма за работа и финансов план

- Усвојува извештај за работа и финансов извештај

- Разгледува прашања од значење на здружението, зазема ставови, донесува одлуки и заклучоци

- Донесува Статут на здружението и врши измени на постојниот

- Го утврдува начинот на финансирање на организацијата

- Донесува деловник за својата работа

- Избира Управен одбор, Надзорен одбор и претседател на Собранието

- Донесува одлуки и други акти од значење за дејноста на здружението и дава нивно толкување

- Врши други работи согласно Статутот и актите на здружението

 

УПРАВЕН ОДБОР

Член 10

Со здружението раководи Управен одбор кој е составен од 5 (пет) члена на лело со претседател. Функцијата претседател е почесна.

Административните работи на здружението ги води секретар која функција исто така е почесна.

Работата на управниот одбор и Собранието се регулира со посебен деловник за работа на органите особено постапката за одлучување кога е во прашање донесување одлуки.

 

Член 11

Управниот одбор донесува одлуки од својата надлежност на седница на Управниот одбор, со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Управниот одбор.

За законитоста на работата, Управниот одбор одговара пред Собранието на членството.

Собранието на Здружението е највисок орган на управување на Здружението.

Претседателот на Собранието е и претседател на Управниот одбор на Здружението.

 

Член 12

Задачи на Управниот одбор се:

- Предлага програма за работа, годишен извештај, финансов план, завршна сметка и се грижи за нивна реализација

- Разгледува и завзема ставови за актуелни прашања и ја насочува нивната активност

- Ги споредува ставовите, препораките, заклучоците и одлуките на Собранието

- Остварува дејност на планот на меѓусебната соработка

- Соработува со надлежните органи на РМ

- Именува и разрешува секретар на здружението

- Утврдува и предлага материјал за седниците на Собранието

- Подготвува предлог одлуки и други акти од надлежност на Собранието/p>

- Избира претседател на Управниот одбор

- Врши други работи во согласност со овој Статут и други акти на здружението кои ќе бидат донесени

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 13

Претседателот на здружението за својата работа му одговара на Управниот одбор и Собранието.

Претседателот на здружението ги свикува седниците на Управниот одбор и со нив претседава, се грижо за спроведување на одлуките на Управниот одбор и дава предлози за решавање на одредени проблеми.

Мандатот на Претседателот на Здружението е 4 (четири) години.

По истекот на мандатот од 4 (четири) години Претседателот може повторно да биде избран ако таква согласност добие од Совранието и Управниот одбор на Здружението.

 

Член 14

Претседателот на здружението ги има следните права и обврски:

- го претставува дрружението во земјата и во странство

- се грижи за работата на Собранието

- ја следи и помага реализацијата на програмата на Собранието и облиците на делување

- ги свикува и претседава со седниците на Совранието и Управниот одбор

- се грижи за спроведување на ставовите, препораките, заклучоците и одлуките на Собранието и Управниот одбор

- ги потпишува актите и другите документи од надлежност на Собранието и Управниот одбор.

 

СЕКРЕТАР НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 15

Секретарот на здружението ги има следните права, обврски и одговорности:

- Го застапува здружението, ги следи и помага реализацијата на програмите на Собранието и Управниот одбор

- Ги спроведува актите што ги донесува Собранието и Управниот одбор

- Ја координира работата на здружението

Мандатот на секретарот трае 4 (четири) години со можност за реизбор.

 

НАДЗОРЕН ОДБОР

Член 16

Надзорниот одбор е орган на здружението и членовите на надзорниот одбор ги избира Собранието.

Надзорниот одбор има 3 (три) члена, а од редот на своите членови избира претседател.

Мандатот на членовите на надзорниот одбор трае 4 (четири) години.

Надзорниот одбор ги разгледува периодичните пресметки за извршување на финансискиот план и завршната сметка и врши контрола на севкупното финансиско и материјално работење како и контрола врз спроведување на одлуките, препораките и заклучоците на Собранието, Управниот одбор, претседателот на Собранието и Управниот одбор.

Доколку утврди одредени неправилности со спроведувањето на одлуките и другите акти на здружението има право и обврска да поднесе извештај на Собранието.

Надзорниот одбор за својата работа одговара на Собранието.

 

Член 17

Претседателот на надзорниот одбор ги свикува седниците на одборот и со нив председава, ги спроведува одлуките, препораките и заклучоците на надзорниот одбор.

Претседателот на надзорниот одбор присуствува на седниците на Собранието, Упрвниот одбор, а покрај него присуствуваат и членовите на надзорниот одбор.

Мандатот на претседателот на надзорниот одбор трае 4 (четири) години со можност за реизбор.

 

Член 18

Здружението одговара за превземените обврски со средствата со кои располага во согласност со природата и намената на тие средства.

 

ПРЕТСТАВУВАЊЕ И ЗАСТАПУВАЊЕ

Член 19

Претставувањето и застапувањето на Здружението во деловните односи со трети лица ги обавува Претседателот и секретарот на Здружението.

 

СОРАБОТКА

Член 20

Здружението може да се здружува во Сојузи и други облици на здружување на ниво на Република, заради заедничко унапредување на својата работа и активност, за усогласување на посебните и заедничките интереси во областа на здравството, гинекологијата и акушерството како и за други прашања што се од заеднички интерес.

Здружението може да соработува и да се зачленува во меѓународни организации и здруженија ако здружувањето не е спротивно на интересот на Репубилка Македонија.

 

ИНФОРМИРАЊЕ

Член 21

Информирањето за активностите се врши преку средствата за јавно информирање и сопствени публикации.

Здружувањето ќе издава сопствени публикации (билтени,соопштенија и др).

 

ФИНАНСИСКО И МАТЕРИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ

Член 22

Здружението остварува средства од:

- чланарина

- програмски активности од областа на здравствената заштита

- подароци и завештанија

- донаторство по сите основи

Член 23

Управниот одбор на Здружението одговара за законитоста на работењето на Здружението во врска со користењето и располагање на средствата.

Членовите на здружението остваруваат контрола на стекнувањето, користењето и располагањето на сретствата на Здружението.

Органите на Здружението се должни на барање на лкенот на Здружението да му овозможат увид во користење на сретствата.

 

ИМОТ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

 

Член 24

Здружението располага и управува со сиот подвижен и неподвижен имот кој ќе биде евидентиран како податок, завештание, донаторство по сите основи, програмски активности од областа на здравствената заштита.

Начинот на располагање и управување со имотот на здружението ќе биде утврден со посебен правилник.

Одлука за отуѓување на недвижен-подвижем имот на здружението донесува Собранието.

Имотот е во функција на програмските цели и задачи на здружението.

Во случај на престанок на Здружението, целокупниот имот кој останува по намирувањето на обврските на Здружението се распоредува на членовите во согласност со Одлуката што за тој слуќај ќе ја донесе Собранието.

 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 25

Здружението престанива со својата работа ако:

- за тоа одлучат членовите

- бројот на членови се намали под бројот определен за оснивање

- ако активноста на здружението се користи за уривање на уставниот поредок на РМ, загрозување на независноста на земјата, кршење на слободите и правата на човекот и граѓанинот загарантирани со Уставот, загрозување на мирот и рамноправноста и меѓународната соработка, разгорување на националната или верска омраза и нетрпеливост, поттикнување на вршење кривични дела, навредување на јавниот морал

- се утврди дека здружението престанало со работа.

Член 26

Овој Статут се смета за донесен кога за него по пат на референдум гласале и го усвоиле мнозинството од вкупниот број на членови на Здружението.

Измените и дополнивањата на Статутот се вршат во иста постапка како и при негово донесување.

 

Скопје, 07.04.2011

Претседател на Здружението

Др Глигор Ложанковски

Управен одбор на ЗПГАМ

Претседател на УО на ЗПГАМ е Д-р. Душко Филиповски


Членови на УО на ЗПГАМ се:

Д-р. Љуљзиме Хоџа, Секретар
Д-р. Весна Блажевска, Благајник
Д-р. Никола Личоски
Д-р. Агнеса Караколева Давидовиќ
Д-р. Георги Костадинов
Д-р. Димитар Гетов
Д-р. Афрдита Балажи Зендели
Д-р. Огњан Мицков
Д-р. Александра Еклер

Надзорен одбор на ЗПГАМ

Членови на НО на ЗПГАМ се:

Д-р. Снежана Панговска
Д-р. Алфред Пуррини
Д-р. Биљана Давчева
Д-р. Ацо Младеновски
Д-р. Жаклина Чочоровска Новаковска

Благајник на ЗПГАМ

Благајник на ЗПГАМ е:
Д-р. Весна Блажевска

Членови на ЗПГАМ

Членови на ЗПГАМ со договор со ФЗОМ

1 ПЗУ Д-Р ПАЧЕМСКИ УЛ. ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО МИЛЕ ПАЧЕМСКИ
2 ПЗУ ГЕНЕЗИС УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА ЕЛИЗАБЕТА НИКОДИНОВА
3 ПЗУ ГЕНЕЗИС УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА СЛАВКО ПЕЈОВСКИ
4 ПЗУ ГИНЕКО МЕДИКА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ 21/3 БИТОЛА СИЛВАНА БОЖИНОВСКА
5 ПЗУ Д-р КИРИЛ НАСТЕВСКИ УЛ. МИРЧЕ АЦЕВ 10А Ч БИТОЛА ЛИЛИ НАСТЕВСКА
6 ПЗУ МЕДИХЕЛП УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ 64-1-9 БИТОЛА ЕМИЛИЈА ЈАШОВИЌ-СИВЕСКА
7 ПЗУ ПЛОДНОСТ Д-Р ЉУПЧО УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР 30 БИТОЛА ЉУПЧО ТРПЕВСКИ
8 ПЗУ БИЛЈАНА ТАЛЕВСКА УЛ. КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ БР.62 Б БИТОЛА РУСЕ ТАЛЕВСКИ
9 ПЗУ Др. ТОНИ УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА 4 БИТОЛА ТОНИ АНАСТАСИЕВСКИ
10 ПЗУ ПРОФЕМИНИС - М УЛ. СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО 82 БОГДАНЦИ МИТКО ПОП-КОЧЕВ
11 ПЗУ Д-Р ГЕТОВ УЛ. ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО ДИМИТАР ГЕТОВ
12 ПЗУ Д-Р ЈУЛИЈАНА КОЧОСКА ПЕШИНОСКА 6335 С.ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ, СТРУГА ЈУЛИЈАНА КОЧОСКА ПЕШИНОСКА
13 ПЗУ Д-Р ПЕРКОВА УЛ. АЛЕКСО ДЕМНИЕВСКИ БР.7 ВЕЛЕС СНЕЖАНА ПЕРКОВА
14 ПЗУ Д-Р СИНАДИНОВСКИ УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.137 М5/2 ВЕЛЕС ЉУБЧО СИНАДИНОВСКИ
15 ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.59 ВЕЛЕС ЛОРА СУГАРЕВА
16 ПЗУ ДР ВЕСНА МАРКОВА УЛ. ДИМКО НАЈДОВ 80 ВЕЛЕС ВЕСНА МАРКОВА
17 ПЗУ Д-Р СОЊА ДИМОВА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС СОЊА ДИМОВА
18 ПЗУ Д-Р ВЛАДО ЈОВАНОВ УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА ВЛАДО ЈОВАНОВ
19 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ГИНЕКА-МЕД УЛ. РИСТО ФАРШИНИН БР.12 ГЕВГЕЛИЈА ЈЕЛИЦА ПОП-РИСТОВА
20 ПЗУ БЛЕНДА МЕДИКА УЛ. ЈНА БР.292 ГОСТИВАР ЛЕНДИТА ТАРАВАРИ-ВЕЛИУ
21 ПЗУ ГИН & ОБС МЕДИКА УЛ. СЕДЕК КОСТОСКИ 52 ГОСТИВАР ЛЕЈЛА ИБРАИМИ
22 ПЗУ ГИНЕКО МЕД УЛ. М. ЧЕДО ФИЛИПОВСКИ (29) ГОСТИВАР МАРГАРИТА ГАВРИЛОВСКА
23 ПЗУ ДР АНИФЕ УЛ. 203 ББ (7-МА ЗОНА) ГОСТИВАР АНИФЕ РЕЏЕПИ СЕЈФУЛАХУ
24 ПЗУ ХЕРА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.120 (ИЛИНДЕНСКА 120) ГОСТИВАР ГОРДАНА МИРКОВСКА
25 ПЗУ Д-р ФИДА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР. 168 ДЕБАР АРГЕТИМ ФИДА
26 ПЗУ ВИТА-ГИН УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР. 51 ДЕБАР ЕДЛИРА ПИПЕРКУ
27 ПЗУ ДАФИНА НАС.КЕРНАНИЦА ББ ДЕБАР НАХИМЕ ТУРКЕШИ
28 ПЗУ Д-Р АТАНАСОВ УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ - БРИЦО БР.44 (УЛ. К. ОХРИДСКИ БР.8) ДЕЛЧЕВО ВОЈЧО АТАНАСОВ
29 ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА УЛ. МЕТОДИЈА МИТЕВСКИ БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО ЛИЛЈАНА ТРИЧКОВСКА
30 ПЗУ АФРОДИТА ПЛУС УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР.57А КАВАДАРЦИ КАМКА КОЦЕВА
31 ПЗУ ВЕНУС УЛ. ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.17/4 КАВАДАРЦИ ЦВЕТАНКА РИСТОВСКА
32 ПЗУ ГИНЕКОМЕДИКА УЛ. ШИШКА ББ КАВАДАРЦИ МИЛЕНА АНГЕЛОВСКА
33 ПЗУ ДР КАТЕРИНА УЛ. ЗАДРУГАРСКА БР. 11 КАВАДАРЦИ КАТЕРИНА МАНЕВСКА
34 ПЗУ АСПАСИЈА-МЕДИКА УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО АСПАСИЈА КИЗОВА
35 ПЗУ Д-Р АФРДИТА-РАЏА УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ (42) КИЧЕВО АФРДИТА БАЛАЖИ ЗЕНДЕЛИ
36 ПЗУ Д-Р РИСТО КОЦЕВСКИ УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО РИСТО КОЦЕВСКИ
37 ПЗУ МАТЕ УЛ. КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ ББ КИЧЕВО АЛЕКСАНДАР МАТЕСКИ
38 ПЗУ ГИНОМЕДИКА УЛ. ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.20 (УЛ. ИВАН ИВАНОВ БАЛАШО БР.20А) КОЧАНИ БИЛЈАНА АНГЕЛОВА
39 ПЗУ Д-Р КОСТАНДА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ КОСТАНДА КОСТАДИНОВА
40 ПЗУ Д-Р СУЗАНА СЛИШКОВИЌ УЛ. 1-ВИ МАЈ БР.114/1-2 КОЧАНИ СУЗАНА СЛИШКОВИЌ
41 ПЗУ ПРОМЕДИКА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР 21 КОЧАНИ ИВАНА ГАЛАЧЕВ
42 ПЗУ ДР КАКАШЕВСКИ УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР.5 КРАТОВО ВАНЧЕ КАКАШЕВСКИ
43 ПЗУ Д-Р АЦО МЛАДЕНОВСКИ УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА АЦО МЛАДЕНОВСКИ
44 ПЗУ Д-Р ГОРАН МЛАДЕНОВСКИ УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ (СВ. ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ Б.Б.) КРИВА ПАЛАНКА ГОРАНЧО МЛАДЕНОВСКИ
45 ПЗУ ВИТА МЕДИКА УЛ. КАРАОРМАН БР.6 КУМАНОВО НЕФАИЉ КУРТИШИ
46 ПЗУ ГИНОЛАБОР УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.48 А КУМАНОВО ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ
47 ПЗУ ДР КЕЛЕШОВ УЛ. Ж.Ј. ШПАНАЦ ББ КУМАНОВО РИСТО КЕЛЕШОВ
48 ПЗУ ДР СРЃАН УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 19-1/1 КУМАНОВО СРЃАН ЃОРЃЕВИЌ
49 ПЗУ Др. ЉУПЧО УЛ. КИРО АНТЕВСКИ 8 КУМАНОВО ЉУПЧО АТАНАСОВСКИ
50 ПЗУ Д-Р БОЖИЧКОВИЌ ЛАБОРГИНОМЕДИКА УЛ. 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО ПРЕДРАГ БОЖИЧКОВИЌ
51 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НИТИ УЛ. БЛАГОЈ ИЛИЕВ ГУНЕ БР.5 КУМАНОВО ВЕЛИМИР КУЗМАНОВСКИ
52 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НИТИ УЛ. БЛАГОЈ ИЛИЕВ ГУНЕ БР.5 КУМАНОВО НУРИЈЕ АЛИЈУ
53 ПЗУ ФЕМИБОНА УЛ. 11-ТИ ОКТОМВРИ Б.Б. КУМАНОВО СТОЛЕ ТАСЕВСКИ
54 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР. ТАСЕВСКИ УЛ. ЃУРО САЛАЈ 2 КУМАНОВО БОРЈАНКА БОНГУРОВА-СТАНКОВСКА
55 ПЗУ ОВА МЕДИКА УЛ. ФЕМО КУЛАКОВ 15/4 НЕГОТИНО РОЗЈАНА НИКОЛОВА ЈАНЕВА
56 ПЗУ ПРИМАРИУС ДР БАЈАТОВ УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР 9 НЕГОТИНО ЌИРО БАЈАТОВ
57 ПЗУ ВЕРА ЉУБОВ НАДЕЖ УЛ. ТУРИСТИЧКА 44 Б ОХРИД САШО ЉУШЕВСКИ
58 ПЗУ Д-Р ПЕЦАКОВ УЛ. СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД ТОМИСЛАВ ПЕЦАКОВ
59 ПЗУ ДР ЉУБЕН АЛЕКСИОСКИ УЛ. ДАМЕ ГРУЕВ ББ ОХРИД ЉУБЕН АЛЕКСИОСКИ
60 ПЗУ ЗАХАРИЕВСКИ БУЛ. ТУРИСТИЧКА 22 ОХРИД ИВО ЗАХАРИЕВСКИ
61 ПЗУ ОНКО - ГИНЕКОМЕДИКА УЛ. КАРПОШ ВОЈВОДА ББ ЛАМЕЛА А/2 ОХРИД ЈАСНА МИТРЕСКА
62 ПЗУ КАПУШЕВСКИ УЛ. ИНДУСТРИСКА ББ ПЕХЧЕВО БОРИС КАПУШЕВСКИ
63 ПЗУ Д-Р ЕВГЕНИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН ББ ПРИЛЕП ЕВГЕНИЈА НИКОЛОСКА
64 ПЗУ Д-Р СЛОБОДАНКА САВЕСКА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН ББ ПРИЛЕП СЛОБОДАНКА САВЕСКА
65 ПЗУ НОВ ЖИВОТ УЛ. ЈОЛЕ АНДОНОСКИ БР. 5 ПРИЛЕП АЛЕКСАНДРА ЕКЛЕР
66 ПЗУ СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН П.О. УЛ. МОША ПИЈАДЕ БР 247 ПРИЛЕП МИМОЗА КАПЕТАНОСКА
67 ПЗУ Др АНДОНОВСКИ УЛ. ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ 44 ПРОБИШТИП ДАРКО АНДОНОВСКИ
68 ПЗУ ЛАБОР УЛ. ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ ББ ПРОБИШТИП ЃОРЃИЈА РИСТЕСКИ
69 ПЗУ Д-Р ВАСКА КУКУТАНОВА УЛ. ЛЕНИНОВА ББ РАДОВИШ ВАСКА КУКУТАНОВА
70 ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА САМАРОВА УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ ВИОЛЕТА САМАРОВА
71 ПЗУ ДР. РИСТОВА ВИОЛЕТА УЛ. БЛАЖЕ КОНЕВСКИ БР.1 РАДОВИШ ВИОЛЕТА РИСТОВА
72 ПЗУ ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР УЛ. МИТЕ ТРПОСКИ ББ РЕСЕН ЛЕНЧЕ АНДОНОВСКА
73 ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА ПЕТКОВСКА-ЈОВАНОВСКА УЛ. КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН МАГДАЛЕНА ПЕТКОВСКА ЈОВАНОВСКА
74 ПЗУ Д-Р НАДИЦА ГИНЕКО ФИЛИП С УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ НАДИЦА СТОЈКОВСКА
75 ПЗУ Д-Р ЛИЧОСКИ УЛ. ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ 21 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ НИКОЛА ЛИЧОСКИ
76 ПЗУ ДЕМЕТРА УЛ. ВЛАДИМИР КОМАРОВ 29/3/2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ ОЛИВЕРА АРНАУДОВА
77 ПЗУ Д-Р ФИЛИП МАТЕВСКИ УЛ. КОСТА НОВАКОВИЌ ББ, ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ ФИЛИП МАТЕВСКИ
78 ПЗУ Д-Р ГОРДАНА АН - ВИ УЛ. МАЏАРИ ББ, НАС. ЧЕНТО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА ГОРДАНА ПАВЛЕСКА ШАЛИЕВСКА
79 ПЗУ Д-Р ЗАФИРОВСКА Р. УЛ. 16ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА РАДМИЛА ЗАФИРОВСКА
80 ПЗУ Д-Р ЛАМБЕ КЛОПЧЕВСКИ УЛ. МАЏАРИ ББ, ЧЕНТО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА ЛАМБЕ КЛОПЧЕВСКИ
81 ПЗУ ДИ-МЕДИКА УЛ. МАЏАРИ ББ, ЧЕНТО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА ДИМЧО ТРАЈКОВСКИ
82 ПЗУ ГИНЕКОМАМА БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 177 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БИЉАНА ТАЛЕВСКА ТРАЈАНОВИЌ
83 ПЗУ Д-Р СУЗАНА ОГНЕНОВСКА УЛ. 20 БР. 97, САРАЈ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ СУЗАНА ОГНЕНОВСКА
84 ПЗУ ДР МИТАНОСКИ УЛ. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.12/2 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БОЈАН МИТАНОСКИ
85 ПЗУ ЈАСМИНА УЛ. ИСАЈА МАЏОВСКИ БР.44/1 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ЈАСМИНА ДИМИТРОВСКА
86 ПЗУ Д-Р ЛОЛИТА ГРКОВСКА БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 177 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ЛОЛИТА ГРКОВСКА
87 ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДАР БЛАЖЕВСКИ БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ ББ, ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ СКОПЈЕ - КАРПОШ АЛЕКСАНДАР БЛАЖЕВСКИ
88 ПЗУ Д-Р ДУШКО ФИЛИПОВСКИ БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ ББ, ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ СКОПЈЕ - КАРПОШ ДУШКО ФИЛИПОВСКИ
89 ПЗУ ДР ЦВЕТКО ТРАЈКОВСКИ УЛ. АДОЛФ ЦИБОРОВСКИ БР.36/1 СКОПЈЕ - КАРПОШ ЦВЕТКО ТРАЈКОВСКИ
90 ПЗУ ЈУРУКОВСКИ УЛ. БУКУРЕШКА 81 СКОПЈЕ - КАРПОШ ЛИДИЈА ЈУРУКОВСКА
91 ПЗУ СВЕТА НЕДЕЛА УЛ. БРАНИСЛАВ НУШИЌ 4А СКОПЈЕ - КАРПОШ ЕЛИЗАБЕТА МИЛАНОВА
92 ПЗУ ДИНА 1 УЛ. ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ БР.72/1-2, НАС. ДРАЧЕВО СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА КОСТАДИНКА ТОДОРОВСКА
93 ПЗУ ДР ЕМИЛИЈА ТРАЈКОВСКА УЛ. САВА КОВАЧЕВИЌ БР 47 3-1/1 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА ЕМИЛИЈА ТРАЈКОВСКА
94 ПЗУ ПЕРО КАЛЧОВСКИ УЛ. НИЏЕ ПЛАНИНА БР.16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА ПЕРО КАЛЧОВСКИ
95 ПЗУ Д-Р РАДИЦА БОЈЧЕВА УЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 29 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР РАДИЦА БОЈЧЕВА
96 ПЗУ ГИНЕА УЛ. ПУШКАРСКА БР.33 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР ТИХОМИР ЗЛАТАНОВСКИ
97 ПЗУ ГИНЕКА ДР ВЕСНА БЛАЖЕВСКА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР ВЕСНА БЛАЖЕВСКА
98 ПЗУ ГИНЕКО ФЛОРА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР ЛИЛЈАНА НАЧЕВСКА
99 ПЗУ Д-Р ЛОЖАНКОВСКИ УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР.16А/1-1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР ГЛИГОР ЛОЖАНКОВСКИ
100 ПЗУ Д-Р ЛОЖАНКОВСКИ УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР.16А/1-1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР MARIJA KOCEVA
101 ПЗУ Д-Р СТАМБОЛИЕВ УЛ. ЛЕНИНГРАДСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР ЃОРЃИ СТАМБОЛИЕВ
102 ПЗУ ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР УЛ. ВАСИЛ ГЛАВИНОВ БР 3, ГРАДСКИ ЅИД БЛОК 10 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР МИРЈАНА МИЦЕВСКА
103 ПЗУ ДР ДИМИТАР КАЦАРСКИ ГРАДСКИ ЗИД БЛОК 4, ЗГР. 1 Б.Б. СКОПЈЕ - ЦЕНТАР ДИМИТАР КАЦАРСКИ
104 ПЗУ ДР ЖАКЛИНА УЛ.11-ТИ ОКТОМВРИ БР.44/2/2 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР ЖАКЛИНА ЧОЧОРОВСКА НОВАКОВСКА
105 ПЗУ ДР ЦВЕТАНОВСКИ ТАСЕ УЛ. И. Л. РИБАР ББ (11 ОКТОМВРИ 29/2-1) СКОПЈЕ - ЦЕНТАР ТАСЕ ЦВЕТАНОВСКИ
106 ПЗУ ДР. ХАЏИЕВСКА УЛ. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ (ТЕОДОСИЈ ГОЛОГАНОВ Б.Б.) СКОПЈЕ - ЦЕНТАР ТАТЈАНА ИЛИЕВА ХАЏИЕВСКА
107 ПЗУ КОРУНОСКИ-МВР УЛ. ЛЕНИНГРАДСКА 77 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР ВАСО КОРУНОСКИ
108 ПЗУ КОРУНОСКИ-МВР УЛ. ЛЕНИНГРАДСКА 77 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР СНЕЖАНА ГАВРИЛОВСКА МИЛЕНКОВА
109 ПЗУ КОРУНОСКИ-МВР УЛ. ЛЕНИНГРАДСКА 77 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР БОЖИДАР БОШКОВСКИ
110 ПЗУ ПРИМАГИН-ПРОМЕДИКА УЛ. МИТО ХАЏИВАСИЕВ ЈАСМИН 50 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР ЛИДИЈА ЧЕРЕПНАЛКОВСКА
111 ПЗУ ГИНЕКОВИТА УЛ. БОРКА ТАЛЕВСКИ БР.68/1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР СУЗАНА КОСТОВСКА
112 ПЗУ КРИСТЕЛА УЛ. МАКСИМ ГОРКИ БР.25 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР ПАРТАЛОСКИ БОРО
113 ПЗУ ЛЕГЕ АРТИС- АГНЕСА УЛ .НАРОДЕН ФРОНТ БР.3/3-44 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР АГНЕСА КАРАКОЛЕВА ДАВИДОВИЌ
114 ПЗУ МАМА УЛ. НАУМ НАУМОВСКИ - БОРЧЕ БР. 82/-1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР НАДИЦА ЃЕРОСКА
115 ПЗУ НИКИ МЕДИКА БУЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР АНДРОНИКА ДИМИТРОВСКА
116 ПЗУ ПРОМЕДИКА ПРИМА Гинеко УЛ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР.50 КАТ. 3 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР АНА МАТОСКА ДОЈЧИНОВСКА
117 ПЗУ Др КЕКИЌ УЛ. МИРТРОПОЛИТ ТЕОДОСИЈ ГОЛОГАНОВ 28 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР НАДИЦА КЕКИЌ
118 ПЗУ ХИГИА УЛ. 29-ТИ НОЕМВРИ БР.6/6 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР СНЕЖАНА ОРГАНЏИСКА МАЈСТОРОВА
119 ПЗУ ГАНЕШ УЛ. ЈУРИЈ ГАГАРИН 31 Б СКОПЈЕ - ЦЕНТАР РУШКА СЕРАФИМОВСКА
120 ПЗУ ГИНЕКО БИЉАНА УЛ. ОРЦЕ НИКОЛОВ 103 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР БИЉАНА ДАВЧЕВА
121 ПЗУ ГИНЕКОМЕДИКА УЛ. 50 ДИВИЗИЈА 5 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР ДЕЈАН БОЖИНОВСКИ
122 ПЗУ Др. АНТОВ УЛ. ДАНЕ КРАПЧЕВ 23/2 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР ГОРАН АНТОВ
123 ПЗУ Др. ВЕРОНИКА КОКОРОМАНОВСКА УЛ. ЖЕЛЕЗНИЧКА 50 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР ВЕРОНИКА КОКОРОМАНОВСКА
124 ПЗУ ИНА УЛ. 8 МАРТ 18 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР КАТЕРИНА СТАНКОВА
125 ПЗУ ХИСТЕРА УЛ. 29 НОЕМВРИ 15/1/01-А СКОПЈЕ - ЦЕНТАР ФИЛИП ВАНОВСКИ
126 ПЗУ ХИСТЕРА УЛ. 29 НОЕМВРИ 15/1/01-А СКОПЈЕ - ЦЕНТАР СТАНКА ДИМИТРОВА
127 ПЗУ ГИНЕКО МЕНСУРА УЛ. ЦВЕТАН ДИМОВ БР.33/2, ЛОК 47-48 СКОПЈЕ - ЧАИР МЕНСУРА МУЈОВИЌ
128 ПЗУ ГИНЕКО МЕНСУРА УЛ. ЦВЕТАН ДИМОВ БР.33/2, ЛОК 47-48 СКОПЈЕ - ЧАИР ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА
129 ПЗУ ГИНЕКО-С БУЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ. СКОПЈЕ - ЧАИР СНЕЖАНА ПАНГОВСКА
130 ПЗУ Д-Р КУЗМАНОВСКА УЛ. ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА 5 СКОПЈЕ - ЧАИР ЉУБИЦА КУЗМАНОСКА
131 ПЗУ ДОНА ГИН УЛ. ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ БР. 4/1/2 СКОПЈЕ - ЧАИР ЉУЉЗИМЕ ХОЏА
132 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Н-НА УЛ. ЏОН КЕНЕДИ БР.9А/4-2 СКОПЈЕ - ЧАИР АЛФРЕД ПУРРИНИ
133 ПЗУ УРИМ УЛ. ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА 5 СКОПЈЕ - ЧАИР НУХО ИБРАИМИ
134 ПЗУ А-Е МЕДИКА УЛ. ЃОРЃИ ПОПХРИСТОВ БР. 41 СКОПЈЕ - ЧАИР ПУПЕ ХОЏА ЃУЉХАНА
135 ПЗУ Д-Р ВЈОЛЦЕ МБИАРРА УЛ. ИНДИРА ГАНДИ 51 СКОПЈЕ ВЈОЛЦЕ МБИАРРА
136 ПЗУ ГИНЕКОС УЛ. КЕЈ 8 - МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА ВАСИЛКА МАНОЈЛОВСКА АВРАМОСКА
137 ПЗУ ГИНЕКОС УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ Б.Б. СТРУГА ДЕНИСА СУЛЕЈМАНИ
138 ПЗУ Д-Р СЕЛМАН ЦАНОСКИ УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ Б.Б. СТРУГА СЕЛМАН ЦАНОСКИ
139 ПЗУ ДР ХАЏЕР РИСТО КРЛЕ ББ СТРУГА ХАЏЕР АЛИЕД
140 ПЗУ ДУО МЕДИКА УЛ. РИСТО КРЛЕ БР.1-2/1 СТРУГА МЕРИТА ЛЕШКО
141 ПЗУ ПРЕВЕНТИВА УЛ. КАРАОРМАН БР.6 СТРУГА ФЛОРА ДОКО ЛУМАНИ
142 ПЗУ ГИНЕКА УЛ. МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА ЗАГОРКА КОСТОВА
143 ПЗУ ГИНЕКА УЛ. МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА ЗОРАН НИКОЛОВ
144 ПЗУ ИВАНОВИ УЛ. МЛАДИНСКА ББ – ЗГР. ИНТЕРМЕДИЈАРЕН ЦЕНТАР СТРУМИЦА ТРАЈЧО ИВАНОВ
145 ПЗУ МЕДИКА ЗО СТРУМИЦА УЛ. БЛАГОЈ МУЧЕТО БР.56 СТРУМИЦА СУЗАНА ВИТАНОВА
146 ПЗУ ГИНЕКО-МЕДИКА Д-Р АБАЗ УЛ. БОРО ВУЛИЌ БР.34 А ТЕТОВО АРИЈАН АЛИЛИ
147 ПЗУ Д-Р РУЖДИ УЛ. 29 -ТИ НОЕМВРИ БР.ББ ТЕТОВО РУЖДИ ЗУЛБЕАРИ
148 ПЗУ ДР ВЕСНА УЛ. 29 НОЕМВРИ (МЕХМЕД ПАША ДЕРАЛА 16) ТЕТОВО ВЕСНА СЕРАФИМОСКА
149 ПЗУ ДР ЈЕНИ УЛ 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО МУЗЕЈЕН ДИША
150 ПЗУ ЕМИ ВИТАЕ УЛ. ЈОРДАН ЗЛАТАНОСКИ 50 ТЕТОВО ОЛИВЕРА КУЗМАНОВСКА
151 ПЗУ МЕДИПАЛ УЛ. 29-ТИ НОЕМВРИ ББ (МЕХМЕД ПАША ДЕРАЛА Б.Б.) ТЕТОВО ДИАНА ПАЛОШИ КАДРИУ
152 ПЗУ ВЛЕРА С. БОГОВИЊЕ ТЕТОВО, с. БОГОВИЊЕ ШПРЕСА ИДРИЗИ ИБРАИМИ
153 ПЗУ МЕРКУР УЛ. 175 БР.25, С. МАЛА РЕЧИЦА ТЕТОВО, с. МАЛА РЕЧИЦА БОРИСЛАВА СПИРОСКА
154 ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА УЛ. ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ ББ ШТИП ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА-РАМБАБОВА
155 ПЗУ Д-Р ВЛАТКО ДАНКОВ УЛ. ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ ББ ШТИП ВЛАТКО ДАНКОВ
156 ПЗУ Д-Р ОГЊАН МИЦКОВ УЛ. СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ (Б.Б.) ШТИП ОГЊАН МИЦКОВ
157 ПЗУ Д-Р ОГЊАН МИЦКОВ УЛ. СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ (Б.Б.) ШТИП МАГДАЛЕНА ТИМЧЕВА МИЦКОВА
158 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОРГАНЏИСКИ УЛ. ПИРИНСКА 104/А ШТИП ВАНЧО ОРГАНЏИСКИ
159 ПЗУ ФЕМИНА УЛ. ПИРИНСКА Б.Б. ШТИП КИРЧО ШУМАНСКИЧленови на ЗПГАМ без договор со ФЗОМ

1. ПЗУ Др. ЉУПЧО Киро Антевски 8 Куманово Љупчо Атанасовски
2. ПЗУ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР. ТАСЕВСКИ Ѓуро Салај 2 Куманово Борјанка Бонгурова-Станковска
3. ПЗУ ВЕРА ЉУБОВ НАДЕЖ Туристичка 44 б Охрид Сашо Љушевски
4. ПЗУ ГАНЕШ Јуриј Гагарин 31 б Скопје Рушка Серафомовска
5. ПЗУ ГИНЕКОМЕДИКА 50 Дивизија 5 Скопје Дејан Божиновски
6. ПЗУ ПРИМАГИН-ПРОМЕДИКА Мито Хаџивасиев Јасмин 50 Скопје Дејан Божиновски
7. ПЗУ МАМА Наум Наумовски Борче 82 Скопје Надица Ѓеровска
8. ПЗУ Др. НИКОЛА ПАНЕВСКИ Владимир Комаров 23/4 Скопје Никола Паневски
9. ПЗУ ХИСТЕРА 29 Ноември 15/1/01-а Скопје Филип Вановски
10. ПЗУ СВЕТА НЕДЕЛА Бранислав Нушиќ 4а Скопје Елизабета Миланова
11. ПЗУ ЈУРУКОВСКИ Букурешка 81 Скопје Лидија Јуруковска
12. ПЗУ ГИНЕКО БИЉАНА Орце Николов 103 Скопје Биљана Давчева
13. ПЗУ ИНА 8 Март 18 Скопје Катерина Станкова
14. ПЗУ Др. АНТОВ Дане Крапчев 23/2 Скопје Горан Антов
15. ПЗУ ИНАННАСИСТЕМ Лазар Трповски 88/1/2 Скопје Тања Гуружанова
16. ПЗУ ДЕМЕТРА Владимир Комаров 29/3/2 Скопје Оливера Арнаудова

Координатори по реони

Д-р
Д-р
Д-р
Д-р
Д-р
Д-р
Д-р
Д-р
Д-р
Д-р